Actueel

 

 

Rekenkamerbrief vindbaarheid Lisse

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft onderzoek gedaan naar vindbaarheid van uitgevoerd beleid in Lisse. De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft deze rekenkamerbrief ter informatie gestuurd naar de raad van Lisse.

- Rekenkamerbrief vindbaarheidsonderzoek Lisse

Onderzoeksrapport vindbaarheidsonderzoek Lisse

 

Start onderzoek Meldingen openbare ruimte bij de gemeenten Hillegom en Lisse

Meldingen Openbare Ruimte (ook wel MOR’s genoemd) zijn berichten aan gemeenten door burgers en organisaties over gebreken in de fysieke leefomgeving. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan meldingen over afgewaaide takken, onvoldoende of kapotte straatverlichting of zwerfafval.

De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is belangrijk voor de inwoners van Hillegom en Lisse. De inwoners verwachten van de gemeenten dat deze verantwoordelijkheid nemen voor goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het oplossen van gebreken in de openbare ruimte is daar een onderdeel van. Voor de inwoners is een systeem van belang waarop snel en laagdrempelig een melding kan worden gedaan. Voor de gemeenten is het van belang om te beschikken over een systeem waarmee ze adequaat op meldingen van bewoners kunnen reageren. Een adequate en snelle afhandeling van de melding draagt immers bij aan het vertrouwen van de burger in de overheid.

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse (RKC HL) wil graag meer inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van het digitale meldingensysteem, Fixi. En of Fixi voldoet aan hetgeen burgers en gemeenten ervan verwachten. Daarnaast wil de RKC HL weten of er nog andere kanalen zijn waar inwoners hun melding doen. Tevens wil de RKC HL een onderzoek doen naar de wijze van afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte zowel beleidsmatig als organisatorisch. Het doel daarvan is meer inzicht krijgen in of het gedigitaliseerde systeem en/of andere kanalen bijdragen aan laagdrempelig gebruik door de inwoners evenals aan een snelle en adequate afhandeling van de melding door de gemeenten.

 

Start onderzoek Verkeersveiligheid bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen

Zorgen onze investeringen in verkeersveiligheid er ook echt voor dat de omgeving veiliger wordt? Zijn er verschillen in verkeersveiligheid tussen Lisse, Hillegom en Teylingen? En komen deze drie gemeenten er beter of minder goed af in vergelijking met andere gemeenten in Nederland? De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse en de rekenkamercommissie Teylingen gaan dit gezamenlijk onderzoeken. Ze bekijken ook of de drie gemeenten verkeersveiligheid op verschillende manieren aanpakken, welke verschillen er zijn en of dat tot verschillende resultaten leidt.
- Persbericht start onderzoek

 

Jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

De Rekenkamercommissie heeft het jaarverslag over 2022 en het jaarplan voor 2023 opgesteld.

- jaarverslag 2022

- jaarplan 2023

 

Rapport Wob Hillegom, Lisse en Teylingen

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft gezamenlijk met de Rekenkamercommisie Teylingen onderzoek gedaan naar de Wob. De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft in september 2022 haar rapport over Wob Hillegom, Lisse en Teylingen  aan de gemeenteraden van Hillegom en Lisse aangeboden.
- Wob Hillegom, Lisse en Teylingen 

- Persbericht afronding Wob onderzoek Hillegom, Lisse en Teylingen

 

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft op 29 maart haar jaarverslag over 2021 en haar jaarplan (inclusief drie bijlagen) voor 2022 toegezonden aan de raden en colleges.

Jaarverslag 2021 RKC HL

- Jaarplan 2022 RKC HL met bijbehorende bijlage 2 en bijlage 3

 

Rapport Informatieveiligheid Lisse

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft in maart 2022 haar rapport over Informatieveiligheid Lisse aan de gemeenteraad van Lisse aangeboden.
Informatieveiligheid

Persbericht afronding onderzoek Informatieveiligheid

 

Rapport Schulddienstverlening Hillegom en Lisse

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft in december 2021 haar rapport over Schulddienstverlening Hillegom en Lisse aan de gemeenteraden van Hillegom en Lisse aangeboden.
- Schulddienstverlening

- bijlagen: klantreis Anneke

                 klantreis Jaap

- Persbericht afronding onderzoek Schulddienstverlening

 

Start onderzoek Informatieveiligheid bij gemeente Lisse

De gemeente Lisse beschikt, net als alle andere gemeenten in Nederland over veel informatie waarvan het niet de bedoeling is dat deze ‘op straat komt te liggen’. Denk aan gegevens van burgers, bedrijven en van de eigen medewerkers. Belangrijk is dat deze informatie vertrouwelijk is en blijft. Met dit onderzoek gaat de Rekenkamercommissie na of gemeente Lisse de risico’s van Informatieveiligheid voldoende in beeld heeft. Tijdens dit quick scan onderzoek kijken de onderzoekers of het nodig is om de Informatieveiligheid te verbeteren. Dit doen ze door de aanwezige documenten te analyseren. Een van de onderzoeksvragen is of er beleid is met betrekking tot informatieveiligheid en of dit voldoet aan de geldende richtlijnen? Verder wordt gekeken naar de geldende kaders en procedures, zoals een protocol datalekken. Onderzoeksbureau Prae Advies & Onderzoek voert het onderzoek uit. De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 haar eindrapport aan te bieden aan de gemeenteraad van Lisse.

- Persbericht start onderzoek Informatieveiligheid

 

Start onderzoek Wet Openbaarheid bestuur

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse en de Rekenkamercommissie Teylingen starten het onderzoek naar Wet Openbaarheid bestuur (Wob). Beide Rekenkamercommissies nemen deel aan het ‘DoeMee-onderzoek 2021’ van de Nederlandse vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). Het onderzoek gaat over de praktijk van de Wob. Wie iets wil weten over bijvoorbeeld een bepaald besluit van de overheid kan hiervoor een Wob-verzoek indienen bij de betreffende overheidsinstantie. De centrale vraag in het onderzoek is hoe er wordt omgegaan met de afhandeling van Wob-verzoeken. Het onderzoeksbureau Pro Facto voert het onderzoek uit. Beide Rekenkamercommissies streven ernaar om in 2022 het eindrapport aan te bieden aan de drie gemeenteraden.

- Persbericht start Wob onderzoek

 

Start onderzoek schuldhulpverlening Hillegom en Lisse

In 2012 heeft de toenmalige Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening. Tijdens het onderzoek is gevraagd hoe de drie gemeenten omgingen met schuldhulpverlening. De drie gemeenteraden hebben in 2012 alle aanbevelingen uit dat rapport overgenomen. De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse (RKC HL) is nu benieuwd of alle aanbevolen maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De RKC HL kijkt niet alleen naar het verleden. Zij wil ook graag weten of de gemeenten inzicht hebben in de huidige potentiële doelgroepen voor de schulddienstverlening, de term die tegenwoordig vaak gebruikt wordt in plaats van schuldhulpverlening. En hoe de zogenoemde vroegsignalering  is ingericht. Ook wil de RKC HL graag weten hoe de nazorg ter voorkoming van een terugval in de oude patronen is geregeld.

Het onderzoek, waar ook gebruikers van schuldhulpverlening bij betrokken zijn, wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. De RKC HL streeft ernaar om in september haar eindrapport aan te bieden aan de gemeenteraad van Hillegom en de gemeenteraad van Lisse.

Persbericht start onderzoek Schuldhulpverlening

 

Rapport Planning en Control Hillegom en Lisse

De Rekenkamercommissie heeft in februari 2021 haar rapport over de planning en control cyclus Hillegom en Lisse aan de gemeenteraden van Hillegom en Lisse aangeboden.

- Planning en control Hillegom en Lisse

 

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

De Rekenkamercommissie heeft op 18 februari haar jaarverslag over 2020 en haar jaarplan voor 2021 toegezonden aan de raden en colleges.

Jaarverslag 2020 RKC HL

Jaarplan 2021 RKC HL

 

Rapport Duurzaamheidsbeleid Lisse

De Rekenkamercommissie heeft eind oktober 2020 haar rapport over het duurzaamheidsbeleid gemeente Lisse aan de raad van Lisse aangeboden.
- Rapport Duurzaamheidsbeleid gemeente Lisse + bijlagen

 

Rapport Effectiviteit startersbeleid Hillegom en Lisse

De Rekenkamercommissie heeft op 2 maart 2020 haar rapport over de effectiviteit van het startersbeleid in Hillegom en Lisse aan de raden van Hillegom en Lisse aangeboden.
- Rapport Effectiviteit van het startersbeleid in Hillegom en Lisse

 

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

De Rekenkamercommissie heeft op 28 februari haar jaarverslag over 2019 en haar jaarplan voor 2020 toegezonden aan de raden en colleges.

- Jaarverslag 2019 RKC HL

- Jaarplan 2020 RKC HL

 

Rekenkamerbrief VN-verdrag Handicap

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het VN-verdrag Handicap in werking. Het verdrag wil de mensenrechten van mensen met een beperking bevorderen, beschermen en waarborgen. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Gemeenten zijn sinds 2016 bij wet verplicht om aan te geven hoe zij uitvoering geven aan het VN-verdrag Handicap.

In samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens heeft de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) in kaart gebracht of de gemeentelijke beleidsplannen voldoen aan deze verplichting. Aan dit onderzoek hebben 40 Rekenkamers en Rekenkamercommissies deelgenomen, waaronder de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse.

De Rekenkamercommissie heeft op  9 november 2019 de raden van Hillegom en Lisse met een brief geinformeerd over de uitkomsten van deze beleidsscan.

- Rekenkamerbrief Hillegom VN-verdrag Handicap

- Rekenkamerbrief Lisse VN-verdrag Handicap

- Eindrapport NVRR VN-verdrag Handicap

 

Rekenkamercommissie start onderzoek naar duurzaamheidsbeleid van Lisse

De gemeenteraad van Lisse heeft in 2016 ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. In 2040 wil de gemeente energieneutraal zijn. Daarnaast is het de bedoeling dat Lisse in 2040 een circulaire economie heeft en dat in 2025 alle maatschappelijk vastgoed energiezuinig is.

De Rekenkamercommissie is benieuwd hoe het met deze plannen staat. Is er zicht op dat de gemeente Lisse deze doelen binnen de gestelde termijn gaat halen? Dit is de centrale vraag van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie in november is gestart. Het onderzoek, waar ook inwoners en ondernemers bij betrokken worden, is in november gestart. De Rekenkamercommissie streeft ernaar om voor de zomer van 2020 haar eindrapport aan te bieden aan de gemeenteraad van Lisse.

 

Annemiek van Outvorst nieuw extern lid Rekenkamercommissie

Met ingang van 1 juli 2019 is Annemiek van Outvorst het nieuwe externe lid van de Rekenkamercommissie. Zij volgt in deze functie Mieke van der Veer op. Aan wie met ingang van deze datum door de raden van Hillegom en Lisse eervol ontslag is verleend.

 

Rekenkamercommissie doet mee aan onderzoek naar naleving door gemeenten van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse doet mee aan een onderzoek van de NVRR naar de naleving door gemeenten van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap. Dit onderzoek is in mei gestart. De Rekenkamercommissie heeft de raden en colleges via een brief over dit onderzoek geinformeerd.

 

Rekenkamercommissie start onderzoek naar beleid rond starterswoningen in Hillegom en Lisse

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse is in april 2019 een onderzoek gestart naar de effectiviteit van het beleid van de gemeenten Hillegom en Lisse met betrekking tot starterswoningen. Lees hier het persbericht.

 

Jaarplan 2019

Op 1 april heeft de Rekenkamercommissie haar jaarplan voor 2019 toegestuurd aan de raden en colleges van Hillegom en Lisse. In april start de Rekenkamercommissie een onderzoek naar de effectiviteit van het beleid rond starterswoningen bij de gemeenten Hillegom en Lisse. Voor Lisse gaat de Rekenkamercommissie na de zomer de plannen met betrekking tot duurzaamheid/circulaire economie onderzoeken. Voor beide gemeenten start in het tweede kwartaal een onderzoek naar de  toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor personen met een beperking.

- Jaarplan 2019 RKC HL

 

Jaarverslag 2018

De Rekenkamercommissie heeft op 25 februari het jaarverslag over 2018 toegezonden aan de raden en colleges.

- Jaarverslag 2018 RKC HLN

 

Rapport Re-integratie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Hillegom en Lisse)

De Rekenkamercommissie heeft op 17 oktober 2018 haar rapport over re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aangeboden aan de raden van Hillegom en Lisse. De reacties van de colleges maken deel uit van de rapportage. In het voorwoord van het rapport reageert de Rekenkamercommissie op deze reacties. De rapporten voor Hillegom-Lisse en voor Noordwijkerhout zijn identiek. Alleen het voorwoord verschilt.

- Rapport Re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Hillegom-Lisse)

- Reactie college Hillegom

- Reactie college Lisse

 

Rapport Re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Noordwijkerhout)

De Rekenkamercommissie heeft op 10 oktober 2018 haar rapport over re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aangeboden aan de raad van Noordwijkerhout. De reactie van het college van burgemeester en wethouders maakt deel uit van de rapportage. In het voorwoord van het rapport reageert de Rekenkamercommissie op deze reactie. De rapporten voor Hillegom-Lisse en voor Noordwijkerhout zijn identiek. Alleen het voorwoord verschilt.

- Rapport Re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Noordwijkerhout)

- Reactie college Noordwijkerhout

 

Rapport 'Help, een burger!'

De Rekenkamercommissie heeft op 21 maart 2018 haar eindrapportage van het onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie aangeboden aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De rapportage bestaat uit een bestuurlijk rapport en een onderzoeksrapport. Ook de reacties van de drie colleges maken deel uit van de rapportage.

- Bestuurlijk rapport 'Help, een burger!'

- Onderzoeksrapport 'Help, een burger!'

- Reactie college Hillegom

- Reactie college Lisse

- Reactie college Noordwijkerhout

- Persbericht Hillegom 

- Persbericht Lisse 

- Persbericht Noordwijkerhout

 

Rapport mantelzorgbeleid

De Rekenkamercommissie heeft op 28 februari 2018 haar eindrapportage van het onderzoek naar mantelzorgbeleid aangeboden aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De rapportage bestaat uit een bestuurlijk rapport en een nota van bevindingen. Ook de reacties van de drie colleges maken onderdeel uit van de rapportage.

- Bestuurlijk rapport mantelzorgbeleid

- Nota van bevindingen mantelzorgbeleid

- Reactie college Hillegom

- Bijlage reactie college Hillegom

- Reactie college Lisse

- Reactie college Noordwijkerhout

- Persbericht

 

Jaarplan 2018 en jaarverslag 2017

De Rekenkamercommissie heeft op 12 februari 2018 haar jaarplan voor 2018 en jaarverslag over 2017 aangeboden.

- Jaarplan 2018

- Jaarverslag 2017

 

Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten

De Rekenkamercommissie heeft op 8 mei 2017 het eindrapport over het verkennend onderzoek naar EU-arbeidsmigranten aangeboden aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

- Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Hillegom)

- Reactie college Hillegom

- Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Lisse)

- Reactie college Lisse

- Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Noordwijkerhout)

- Reactie college Noordwijkerhout

- Persbericht

 

Start onderzoek burgerparticipatie

Steeds vaker mogen inwoners meepraten en meebeslissen over wat er in de gemeenten gebeurt. Ook bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout staat burgerparticipatie hoog in het vaandel. In het onderzoek gaat de Rekenkamercommissie na hoe burgerparticipatie vanuit de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout wordt aangepakt en of dit aansluit bij wat bewoners willen. Ook de vraag hoe de gemeenten omgaan met initiatieven van bewoners is onderdeel van het onderzoek.

- Persbericht start onderzoek burgerparticipatie

 

Start onderzoek mantelzorgbeleid

Op 3 april 2017 is de Rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar mantelzorgbeleid bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De Rekenkamercommissie gaat onderzoeken hoe de mantelzorgondersteuning in de drie gemeenten is geregeld en welke verbetering mogelijk zijn.

- Persbericht start onderzoek mantelzorgbeleid

 

Jaarplan 2017 en jaarverslag 2016

De Rekenkamercommissie heeft op 22 februari 2017 haar jaarplan voor 2017 en jaarverslag over 2016 aangeboden.

- Jaarplan 2017

- Jaarverslag 2016

 

Rapport Omvang juridische advisering Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

De Rekenkamercommissie heeft op 12 oktober 2016 het eindrapport Omvang juridische advisering bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aangeboden aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De bestuurlijke reacties maken onderdeel uit van het rapport. Uit het onderzoek naar de omvang van juridische procedures bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout komt naar voren dat deze gemeenten niet echt van elkaar verschillen. In vergelijking met andere gemeenten is het aantal juridische procedures zelfs aan de lage kant. De uitkomsten van het onderzoek geven de Rekenkamercommissie gaan aanleiding tot het starten van een verder verdiepend onderzoek naar de juridische kwaliteit.

- Rapport omvang juridische advisering

- Bestuurlijke reacties

- Persbericht omvang juridische advisering

 

Rekenkamercommissie start onderzoek naar arbeidsmigrantenbeleid

Op 7 september 2016 is de Rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar het arbeidsmigrantenbeleid bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De Rekenkamercommissie wil met haar onderzoek zicht krijgen op hoe de gemeenten inspelen op de aanwezigheid van arbeidsmigranten. Hebben ze beleid voor deze doelgroep ontwikkeld? Wat doen ze om arbeidsmigranten te huisvesten, te ondersteunen, te laten integreren en om probleemsituaties te voorkomen en/of op te lossen?

Persbericht start onderzoek arbeidsmigrantenbeleid

 

Rapport Samen naar beter, gemeenteraad en governance rondom verbonden partijen

De Rekenkamercommissie heeft op 4 april 2016 het eindrapport Samen naar beter, gemeenteraad en governance rondom verbonden partijen aangeboden aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

Deel 1 bevat de inleiding en het nawoord van de Rekenkamercommissie plus de reacties van de colleges van burgemeester en wethouders op de aanbevelingen.

Deel 2 bevat het onderzoek, de conclusies en aanbevelingen.

Rapport Samen naar Beter, deel 1

Rapport Samen naar Beter, deel 2

Persbericht verbonden partijen

 

Jaarplan 2016 en jaarverslag 2015

De Rekenkamercommissie heeft op 29 februari 2016 haar jaarplan voor 2016 en jaarverslag over 2015 aangeboden.

- Jaarplan 2016

- Jaarverslag 2015

 

Mieke van der Veer nieuw lid Rekenkamercommissie

De raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hebben met ingang van 5 juni 2015 Mieke van der Veer benoemd als extern lid van de Rekenkamercommissie. Miek van der Veer volgt Wim Eiselin op, die na een lidmaatschap van meer dan tien jaar met ingang van 1 juli 2015 zijn werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie heeft beeindigd.

 

Rapporten gemeentelijk communicatiebeleid in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

De Rekenkamercommissie heeft op 18 februari 2015 de onderzoeksrapporten over het gemeentelijk communicatiebeleid aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aangeboden.

Gemeentelijk communicatiebeleid Hillegom

Gemeentelijk communicatiebeleid Hillegom (kleurenversie zonder bestuurlijke reactie)

Bestuurlijke reactie Hillegom

 

Gemeentelijk communicatiebeleid Lisse

Gemeentelijk communicatiebeleid Lisse (kleurenversie zonder bestuurlijke reactie)

Bestuurlijke reactie Lisse

 

Gemeentelijk communicatiebeleid Noordwijkerhout

Gemeentelijk communicatiebeleid Noordwijkerhout (kleurenversie zonder bestuurlijke reactie)

Bestuurlijke reactie Noordwijkerhout

 

Jaarplan 2015 en jaarverslag 2014

De Rekenkamercommissie heeft op 29 januari 2015 het jaarplan voor 2015 en het jaarverslag over 2014 aangeboden.

Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014

 

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie geactualiseerd

In haar onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse (RKC HL)de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek. In januari 2015 stuurde de RKC HL een geactualiseerde versie van dit protocol toe aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De voornaamste wijziging die de RKC HL doorvoert is dat zij haar rapporten voortaan gelijktijdig aan de colleges voor bestuurlijk hoor en wederhoor en  – in eerste instantie ter informatie - aan de raden toestuurt. De RKC HLheeft voor deze aanpassing gekozen, omdat zij rapporteert aan de raden. Bij de oude werkwijze beschikten de colleges minstens vier weken eerder dan de raden over een rapport. De RKC HL wil met de wijziging bereiken dat de raden meer tijd hebben om kennis te nemen van een rapport alvorens dit besproken wordt tijdens een raad- en/of commissievergadering.

-  Onderzoeksprotocol

 

Rekenkamerbrief jaarverslag 2013 inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In een rekenkamerbrief van 1 december 2014 heeft de Rekenkamercommissie bij de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aandacht gevraagd voor het jaarverslag over 2013 van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). In het jaarverslag signaleert de ISZW onvolkomenheden in de uitvoering van de Wet werk en bijstand (nu de Participatiewet) bij de gemeenten zonder daarbij specifieke gemeenten te noemen.

Rekenkamerbrief

 

Rapport 'Invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid van Hillegom en Lisse’

De Rekenkamercommissie heeft op 16 oktober 2014 het onderzoeksrapport naar de invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid van Hillegom en Lisse aangeboden aan de beide gemeenteraden.

 

Onderzoeksrapport